Status zamówienia
Obsługa Klienta
+48 77 406 31 81

Zasady i podstawowe wartości. Misja Grupy CEWE

Zasady działania

Całą naszą działalność prowadzimy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz ogólnie uznanymi zasadami etycznymi. Nasza misja ma na celu zilustrowanie naszej kultury korporacyjnej, którą definiuje uczciwość, wiarygodność i odpowiedzialność.

Zobowiązanie

Nasze cele osiągamy dzięki uczciwości, zaufaniu i wiarygodności.

Grupa CEWE jest wiodącym dostawcą fotoproduktów i liderem technologicznym w zakresie przemysłowej obróbki zdjęć w Europie. Naszym celem jest umacnianie pozycji lidera. Chcemy to osiągać wyłącznie poprzez nasze wyniki, rzetelność i uczciwe transakcje biznesowe. Nasze działania koncentrują się na orientacji na klienta, jakości naszych produktów, wyjątkowej innowacyjności i dobrej reputacji naszej Grupy. Nasza reputacja jest niezbędną podstawą do skutecznego konkurowania. Grupa CEWE zobowiązuje się do postępowania odpowiedzialnego, strategicznie inteligentnego i świadomego kosztów, teraz i w przyszłości. Grupa dąży do osiągania wyjątkowych wyników dzięki wykwalifikowanym pracownikom i produktom najwyższej jakości. Konsekwentnie staramy się zdobywać lojalność naszych pracowników, na których ciąży odpowiedzialność również w życiu prywatnym.

Każdy pracownik wnosi do grupy swój fundamentalny wkład. Czujemy się zobowiązani wobec sprawiedliwego świata pracy; nasi pracownicy są dla nas najważniejszym kapitałem.

Duch przedsiębiorczości i filozofia przywództwa

Nasza kultura przedsiębiorstwa opiera się na partnerstwie i szacunku.

Dobrze poinformowani i zmotywowani pracownicy, którzy identyfikują się z firmą i jej podstawowymi wartościami gwarantują jakość, efektywność, zdolność do innowacji oraz rozwój. Nasza partnerska filozofia przywództwa opiera się na wzajemnym zaufaniu, szacunku dla każdej jednostki i zasadzie delegowania odpowiedzialności. Lojalność pracowników ma dla Grupy ogromne znaczenie. Dyrekcja, członkowie kadry kierowniczej i wszyscy pracownicy uważają, że pogodzenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym jest bardzo pożądane. Nasi pracownicy mają jak najwięcej swobody i w ramach swojej odpowiedzialności uczestniczą zarówno w procesach decyzyjnych, jak i w sukcesie ekonomicznym Grupy CEWE. Firmy naszej grupy są kierowane przez menedżerów i kadrę kierowniczą, którzy w myśleniu i działaniu kierują się zasadą przedsiębiorczości. Cieszą się oni dużą niezależnością i spoczywa na nich pełna odpowiedzialność. W związku z tym oczekujemy od naszych pracowników lojalności i identyfikacji z interesami Grupy.

Partnerzy biznesowi i konkurencja

Relacje z naszymi partnerami biznesowymi charakteryzują się zaufaniem i uczciwością oraz opierają się na szczerości i niezawodności. Jesteśmy wiarygodnymi partnerami i oczekujemy przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności biznesowej. Dlatego nie akceptujemy żadnego zachowania, które stawia pod znakiem zapytania, bądź zagraża naszej uczciwości.

Jesteśmy oddani uczciwej konkurencji i stawiamy na innowacyjną jakość i osiągnięcia. Odrzucamy wszelkie niezgodne z prawem porozumienia i fikcyjne oferty. Dlatego nie pozyskujemy żadnych zleceń poprzez udzielanie lub oferowanie nieuczciwych korzyści.

Odpowiedzialność społeczna

Nasi akcjonariusze wierzą, że własność wiąże się z odpowiedzialnością wobec społeczeństwa. Upatrują oni uzasadnienia funkcjonowania firmy w gospodarce rynkowej przez pryzmat jej wkładu na rzecz społeczeństwa. Firmy naszej Grupy i jej pracownicy przestrzegają praw i przepisów. Zawsze postępują odpowiedzialnie, zarówno wewnątrz Grupy, jak i na zewnątrz. Kierują się przy tym zasadami etycznymi. Należą do nich w szczególności: uczciwość, rzetelność, lojalność, sprawiedliwość, tolerancja i otwartość. Czujemy się szczególnie zobowiązani do ochrony naszych pracowników i środowiska naturalnego, a realizujemy to poprzez zrównoważony rozwój. Obejmuje to odpowiedzialność społeczną firmy i przestrzeganie najwyższych standardów etycznych. Znajduje to również odzwierciedlenie w fakcie, że surowo odrzucamy wszelkie produkty wykonane z wykorzystaniem pracy dzieci.
Nasze zasady biznesowe podlegają ciągłemu procesowi krytycznego przeglądu i dalszego rozwoju. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą przestrzegać celów i podstawowych wartości zasad Grupy i zawsze postępować zgodnie z nimi. Kadra zarządzająca i kierownicza otrzymuje szczególną odpowiedzialność i szczególną rolę jako wzór do naśladowania.

Kodeks Postępowania Grupy CEWE

Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie

Niniejszy Kodeks Postępowania jest wiążącą wytyczną dla wszystkich pracownic pracowników Grupy oraz jej spółek zależnych. Jeżeli w międzynarodowych spółkach zależnych obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy wynikające z prawa krajowego, mają one przed nim pierwszeństwo w zastosowaniu.

Kodeks Postępowania opiera się na naszych wartościach etycznych i wynikających z nich zasadach biznesowych, które cechuje uczciwość i lojalność. Jesteśmy uczciwymi ludźmi w biznesie i dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność wobec naszych klientów. Nasi klienci i partnerzy biznesowi mogą na nas polegać. Oznacza to w szczególności, że zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji, uczciwie konkurujemy i jesteśmy wiarygodnymi partnerami. Jesteśmy przekonani, że tylko w ten sposób można zachować konkurencyjność, a tym samym zapewnić miejsca pracy i sukces finansowy w dłuższej perspektywie.

Nie jest możliwe ani pożądane, aby w Kodeksie postępowania zawrzeć wszystkie kwestie. Zawiera on jedynie ogólne zasady i minimalne standardy, które obowiązują w tym samym stopniu wszystkich pracowników i przez wszystkich muszą być realizowane. Ponadto chcielibyśmy zachęcić każdego, kto z nami współpracuje, aby również postępował według tych zasad.

Celem Kodeksu Postępowania jest wdrożenie naszych zasad:

  • Nasze działania są zdeterminowane przez uczciwość i postępowanie zgodne z prawem;
  • Nasze działania charakteryzuje cel, jakim jest utrzymanie i wzmocnienie pozycji Grupy CEWE jako wiodącego dostawcy fotoproduktów w Europie;
  • Nasze relacje biznesowe są oparte na faktach i wolne od nieuczciwych metod;
  • Unikamy wszelkich konfliktów interesów pomiędzy Grupą CEWE, a interesami prywatnymi;
  • Wszelkie informacje biznesowe i tajemnice firmy traktujemy jako poufne;
  • Nie tolerujemy żadnego nadużywania statusu w celu osiągnięcia korzyści osobistych, korzyści dla osób trzecich lub na szkodę Grupy CEWE.

1. Zasady postępowania z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi

CEWE oczekuje, że wszyscy pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi będą traktowani uczciwie oraz że ich prawa i prywatność będą respektowane. Nie ma u nas miejsca na dyskryminację ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie, religię, wiek lub tożsamość seksualną.

CEWE nie toleruje molestowania seksualnego. Nie tolerujemy również mobbingu. Przejawami tego są w szczególności pomówienia wobec pracownika lub jego rodziny, rozpowszechnianie plotek, groźby, upokorzenia, zniewagi, szykanowanie, zniesławiające lub upokarzające traktowanie przez przełożonych lub współpracowników, a także celowe zatajanie informacji niezbędnych, czy pomocnych w pracy. Dotknięci pracownicy mają prawo do bycia wysłuchanym i poważnie potraktowanym przez osoby, z którymi się kontaktują,, takich jak przełożeni czy Dział Personalny.

2. Unikanie konfliktów interesów

2.1 Zasady

Należy ściśle oddzielić interesy prywatne od służbowych. Nie wolno wykorzystywać powiązań i kontaktów biznesowych dla własnej korzyści lub na rzecz osób trzecich, ani też w sposób niekorzystny dla przedsiębiorstwa. Jeśli konflikt interesów jest możliwy lub nieuchronny, pracownicy muszą w razie wątpliwości zwrócić się do swojego przełożonego. Powinni szukać porady i wsparcia u swojego przełożonego, w Dziale Personalnym lub u Pełnomocnika ds. Compliance.

Aby wykluczyć kolizję interesów między przedsiębiorstwem a sferą prywatną, pracownicy przedsiębiorstwa powinni zasadniczo powstrzymywać się od zlecania partnerom biznesowym Grupy CEWE jakichkolwiek prywatnych spraw. Jeśli w późniejszym czasie okazałoby się, że partner biznesowy Grupy CEWE otrzymał zlecenie do celów prywatnych, należy niezwłocznie poinformować o tym Pełnomocnika ds. Compliance. Każdy pracownik może również zwrócić się do Rzecznik ds. Compliance.

2.2 Konflikty interesów spowodowane dodatkową działalnością i pracą

Jeżeli pracownicy CEWE chcą prowadzić jakąkolwiek działalność dodatkową, bądź pracę powinni uzyskać zgodę Działu Personalnego/ Zarządu. CEWE odrzuci lub cofnie zgodę na prowadzenie działalności dodatkowej, jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że działalność ta wpływa na realizację zadań określonych w umowie o pracę i/lub narusza jakiekolwiek zobowiązania prawne lub obowiązki wynikające z prawa pracy.

Dodatkowe zatrudnienie u konkurencji lub innego partnera biznesowego jest zasadniczo niedozwolone, aby wykluczyć konflikt interesów.

2.3 Konflikty interesów w związku z posiadanymi akcjami/udziałami

Posiadanie znaczących udziałów (w tym akcji) w innych firmach w bezpośrednim otoczeniu biznesowym (w tym w szczególności u konkurentów, klientów i dostawców) jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Zarządu Grupy CEWE.

Istotne finansowe udziały członków bliskiej rodziny w firmie konkurencyjnej, w firmie będącej klientem bądź dostawcą, należy zgłosić.

3. Postępowanie z otrzymanymi korzyściami

Producenci i dostawcy mogą być wybierani wyłącznie na podstawie uczciwej konkurencji oraz cen, jakości i przydatności ich usług. Ta sama zasada dotyczy wszystkich innych partnerów biznesowych i usługodawców. Pracownikom Grupy CEWE zabronione jest przyjmowanie i domaganie się jakichkolwiek finansowych korzyści i obietnic od osób i firm, z którymi Grupa CEWE utrzymuje stosunki handlowe lub ma zamiar takie stosunki utrzymywać.

3.1 Prezenty i inne korzyści

Inne korzyści obejmują na przykład zachęty finansowe, korzystanie z obiektów bezpłatnie lub po obniżonej stawce, zniżki, zaproszenia na podróże rekreacyjne lub bezpłatne bilety na wydarzenia specjalne. Z zasady pracownicy CEWE powinni odmawiać przyjmowania prezentów i innych świadczeń od osób trzecich. Jeśli nie jest to możliwe ze względów grzecznościowych, muszą oni niezwłocznie przekazać takie prezenty swojemu przełożonemu, Działowi Personalnemu. Są one następnie przekazywane organizacjom charytatywnym lub wykorzystywane do innych celów firmowych. Pracownicy muszą informować swojego przełożonego o wszelkich ofertach innych korzyści i muszą je udokumentować. W wyjątkowych przypadkach kierownictwo przedsiębiorstwa może wyrazić zgodę na odstępstwa od tej zasady.

Przyjmowanie pieniędzy w jakiejkolwiek formie (gotówka, przelew) jest zabronione.

Podróże prywatne połączone z podróżami służbowymi lub wyjazdy służbowe nie mogą odbywać się na koszt partnerów biznesowych lub osób trzecich. Takie koszty podróży powinny być zawsze rozliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi kosztów podróży.

3.2 Kolacje służbowe i zaproszenia

Dozwolone są kolacje służbowe, które można uznać za zwyczajowe ze względu na okazję, rodzaj, częstotliwość i zakres (tj. służące uzasadnionemu celowi biznesowemu), pod warunkiem że zaproszenie zostało wystosowane dobrowolnie i w ramach normalnej współpracy. Należy jednak przy tym unikać jakiegokolwiek wrażenia niewłaściwego wpływania na decyzje biznesowe. Od wszystkich pracowników oczekuje się, że będą podchodzić do takich spraw z odpowiednim poziomem wyczucia.

Zaproszenia od partnerów lub usługodawców na inne imprezy (np. sportowe, kulturalne, targi, wydarzenia informujące o produktach, seminaria, szkolenia itd.) są dopuszczalne tylko wtedy, kiedy ze względu na swój charakter i zasięg są stosowne i według obiektywnej oceny uznawane za dopuszczalne przy współpracy. Wymagają one jednak każdorazowej wcześniejszej zgody przełożonego. Z zasady koszty podróży i pobytu w takich przypadkach ma pokrywać z reguły CEWE.

Członkowie kierownictwa firmy mogą przyjmować i wydawać zaproszenia na imprezy oraz stosowne poczęstunki, jeżeli ich organizacja ma powód służbowy i służy interesom Grupy CEWE.

4. Świadczenia na rzecz partnerów biznesowych

Partnerom biznesowym nie wolno przyznawać żadnych finansowych ani innych korzyści, które mogłyby wpłynąć na ocenę biznesową osoby obdarowanej lub mogły prowadzić do konfliktu interesów.

4.1 Prezenty i inne korzyści na rzecz osób trzecich

Żadnych innych (w szczególności finansowych) korzyści nie wolno oferować, obiecywać ani przyznawać partnerom biznesowym. Prezenty mogą być wręczane w zwyczajowym kontekście relacji biznesowych i w stosownym wymiarze. Osoba obdarowana nie może zinterpretować ich jako korzyść, która miała by wpłynąć na jej decyzje dotyczące interesów. Prezenty zasadniczo nie mogą przekraczać wartości 50,00 EUR na osobę w roku kalendarzowym. Wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają uprzedniej zgody kierownictwa firmy, o czym należy również poinformować Pełnomocnika ds. Compliance.

4.2 Poczęstunki

Dozwolone są posiłki służbowe, które można uznać za zwyczajowe w odniesieniu do ich okazji, rodzaju, częstotliwości i zakresu (tj. które służą uzasadnionemu celowi biznesowemu). Odpowiednie szczegóły są określone w regulaminie wydatków.

4.3 Postępowanie wobec władz i urzędników publicznych

Osoby sprawujące urzędy polityczne oraz przedstawiciele władz lub instytucji publicznych (urzędnicy publiczni) są zobowiązani do dbania o dobro ogółu. Dlatego też dozwolone są jedynie stosowne i okolicznościowe prezenty, które są zgodne z uznanymi społecznymi zasadami grzecznościowymi i które nie mają wpływu na ich stanowisko lub obowiązki polityczne (np. kwiaty lub butelka wina z okazji urodzin, rocznicy służby lub przejścia na emeryturę).

5. Darowizny/Sponsoring

Grupa CEWE przekazuje darowizny na cele charytatywne, społeczne, kulturalne, sportowe i naukowe, aby w zwyczajowym zakresie uczestniczyć w życiu społecznym i obywatelskim. Grupa nie dokonuje bezpośrednich ani pośrednich darowizn na rzecz partii politycznych lub fundacji powiązanych z partiami.

6. Zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcji

CEWE sprzeciwia się wszelkim formom korupcji i związanej z nią przestępczości. Nasza firma surowo odrzuca korupcję i nie toleruje jej w żadnej formie.

Termin korupcja jest powszechnie używany w odniesieniu do nadużywania powierzonej władzy w celu realizacji osobistych interesów. Z punktu widzenia prawa karnego są to przestępstwa dotyczące przekupstwa, korupcji oraz przyjmowania i udzielania korzyści (§ 331 do § 335 niemieckiego kodeksu karnego). Przekupstwo i przyjmowanie łapówek w obrocie gospodarczym są przestępstwami, które mogą skutkować karą grzywny lub pozbawienia wolności (§ 299 i 300 niemieckiego kodeksu karnego). CEWE zwalcza korupcję prewencyjnie, podejmując odpowiednie środki organizacyjne oraz poprzez ustalenia dotyczące zasobów ludzkich. Ponadto firma robi wszystko, co w jej mocy, aby wykryć i ścigać korupcję oraz związane z nią czyny karalne, niezależnie od osoby, której dotyczą.

Pracownicy, którzy doświadczyli próby przekupstwa, powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu i/lub Pełnomocnikowi ds. Compliance.

Pracownicy, którzy podejrzewają korupcję lub inne czyny zabronione lub poważne nieprawidłowości, powinni zgłosić takie podejrzenia. Osobami kontaktowymi w tym kontekście są ich bezpośredni przełożeni, Pełnomocnik ds. Compliance i powołany przez Grupę CEWE Rzecznik ds. Compliance.

Przyjmują oni informacje o możliwych przypadkach korupcji. W oparciu o swoje zawodowe zobowiązanie do zachowania tajemnicy jako prawnicy, będą oni traktować takie informacje jako ściśle poufne. Tożsamość osoby, która zgłosiła nieprawidłowości, nie zostanie ujawniona, jeżeli sobie tego nie życzy.

7. Wystąpienia publiczne

Firma generalnie docenia zaangażowanie w działalność organizacji publicznych lub charytatywnych, klubów lub funkcji publicznych na poziomie lokalnym lub ponadregionalnym, a także wolontariat, pod warunkiem, że takie zaangażowanie lub wolontariat nie zagraża wypełnianiu jakichkolwiek obowiązków wynikających z umowy o pracę oraz że takie zaangażowanie jest zgodne z pozycją pracownika w firmie. Pracownicy muszą uzgodnić podjęcie takich zobowiązań ze swoim przełożonym lub Działem Personalnym.

Istotne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa publiczne wypowiedzi pracowników wyższego szczebla w formie wywiadów, wykładów lub publikacji muszą być zgodne z interesami i celami przedsiębiorstwa pod względem terminu, kontekstu i treści. Dlatego też muszą być one zawsze uzgadniane z kierownictwem firmy, a w przypadku wszelkich kontaktów z mediami także z osobą odpowiedzialną za komunikację korporacyjną.

8. Ochrona własności i danych przedsiębiorstwa, obowiązek zachowania tajemnicy

Wszyscy pracownicy CEWE są zobowiązani do odpowiedzialnego traktowania mienia firmowego i chronienia go przed utratą, uszkodzeniem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Dotyczy to zarówno przedmiotów oddanych do użytku, takich jak komputery, urządzenia itp., jak i dóbr niematerialnych, takich jak istotne dane, tajemnice przedsiębiorstwa, patenty i marki.

Pracownikom nie wolno bez wyraźnej zgody przełożonego wykorzystywać urządzeń lub przedmiotów należących do firmy do celów prywatnych ani usuwać ich z terenu firmy. Istnieją oddzielne instrukcje pracy dotyczące korzystania z IT, które określają szczegóły dotyczące laptopów, telefonów itp.

Pracownicy zobowiązani są do zachowania bezwzględnej tajemnicy dotyczącej wszelkich tajemnic firmowych i służbowych przez okres zatrudnienia oraz po jego zakończeniu.

9. Zasady dotyczące osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby mające dostęp do informacji poufnych dotyczących Grupy CEWE nie mogą uczestniczyć w żadnych działaniach związanych z obrotem akcjami spółki notowanych na giełdach. Termin "informacje poufne" oznacza wszelkie informacje, które nie zostały opublikowane, a które mogą mieć wpływ na decyzję inwestora o zakupie, sprzedaży lub zatrzymaniu akcji (§ 13 i 14 niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi).

Grupa CEWE prowadzi listę osób mających dostęp do informacji poufnych, na której znajdują się wszystkie osoby mające dostęp do potencjalnych informacji poufnych.

Informacji poufnych nie wolno bez zezwolenia ujawniać osobom spoza Grupy CEWE (np. dziennikarzom, analitykom finansowym, klientom, doradcom, członkom rodziny lub znajomym). Należy zawsze zapewnić, aby wszelkie istotne informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone i przechowywane „pod kluczem”, tak aby nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione.

10. Postępowanie według Kodeksu Postępowania

10.1 Przestrzeganie Kodeksu Postępowania i konsekwencje naruszeń

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu Postępowania w swojej codziennej pracy.

Pracownicy wyższego szczebla są szczególnie zobowiązani do dawania przykładu i bycia wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad oraz uczciwe i lojalne działanie. Muszą oni w szczególności zapewnić, że niniejszy Kodeks Postępowania jest wdrażany i urzeczywistniany w naszej codziennej działalności.

Każdy, kto narusza zasady niniejszego Kodeksu Postępowania, musi liczyć się z sankcjami wynikającymi z prawa pracy, które mogą sięgać nawet rozwiązania stosunku pracy, niezależnie od osoby, której dotyczą. Jeżeli naruszenia spowodują szkody dla firmy, wobec osoby odpowiedzialnej będą dochodzone roszczenia odszkodowawcze w zakresie dozwolonym przez prawo. Ponadto, firma zgłosi władzom wszelkie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

10.2 Osobami kontaktowymi w przypadku pytań oraz zgłoszeń nieprawidłowości w przestrzeganiu Kodeksu Postępowania

Pracownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące zachowania zgodnego z Kodeksu Postępowania, powinni skonsultować się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub pracownikiem odpowiedzialnym na kolejnym szczeblu w hierarchii. Jeśli nie jest to możliwe lub niepożądane, pracownicy mogą zwrócić się do Pełnomocnika ds. Compliance dla CEWE Polska. Ponadto wszyscy pracownicy mogą również skontaktować się z Rzecznikiem ds. Compliance powołanym przez Grupę CEWE.

Osobami odpowiednimi do przekazywania poufnych informacji o wszelkich nieprawidłowościach w transakcjach biznesowych są również Pełnomocnika ds. Compliance dla CEWE Polska oraz Rzecznik ds. Compliance dla całej Grupy CEWE.

CEWE jest zobowiązana do przestrzegania Kodeksu i wynikających z niego zasad zgodności. Od prawie pół wieku sukces Grupy CEWE opiera się na dostarczaniu innowacyjnych produktów i usług na konkurencyjnych warunkach oraz na uczciwym traktowaniu klientów i partnerów biznesowych.

Nielegalne praktyki nie są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i zasadami biznesowymi.

Dlatego też opracowaliśmy Kodeks Postępowania w kontekście naszego systemu zasad (compliance), który ma również na celu zapobieganie przestępczości gospodarczej. Przestrzeganie takich zasad ma chronić firmę przed niewłaściwymi zrachowaniami, które mogą prowadzić do szkód i zaszkodzić reputacji firmy.

W tym kontekście powołany został również zewnętrzny Rzecznik ds. Compliance dla Grupy CEWE, do którego pracownicy, partnerzy biznesowi i osoby trzecie mogą się zwrócić, jeśli chcą przekazać poufne informacje o korupcji, oszustwach, naruszeniu zaufania lub innych poważnych nieprawidłowościach.

Postanowienia końcowe

Wszelkie bardziej rygorystyczne ustalenia zawarte w umowie o pracę lub w szczególnych wytycznych dla poszczególnych osób pozostają ważne. W dalszym ciągu obowiązują postanowienia poszczególnych umów o pracę. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów firmowych.

Na podstawie doświadczeń niniejszy Kodeks Postępowania będzie dalej rozwijany i w razie potrzeby ulepszany. Dlatego też musi być on regularnie analizowany i w odpowiednim czasie zmieniany.

Pełnomocnik ds. Compliance dla CEWE Polska
Prawnik
mgr Malkolm Maćkowiak
e-mail: kodeks@cewe.pl
tel.: 668-464-039

Rzecznik ds. Compliance dla Grupy CEWE Prawnik
Dr. Rainer Buchert
Dr. Buchert & Partner Rechtsanwälte
Bleidenstrasse 1
60311 Frankfurt nad Menem
Telefon: 069-710 33 33 0
Faks: 069-710 34 44 4
E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de
Strona internetowa: www.ombudsperson-frankfurt.de

Proszę wybrać swój język narodowy bezpośrednio na stronie w rozwijanym menu u góry po lewej stronie.
Dr Buchert potraktuje Państwa wątpliwości w sposób poufny. Jest on zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej jako prawnik i będzie ściśle chronił Państwa anonimowość. Konsultacje z nim nie pociągają za sobą żadnych kosztów.

Dr Buchert będzie traktował wszystkie sprawy poufnie. Jest on zobowiązany prawnie do zachowania poufności i będzie ściśle przestrzegał Państwa anonimowości. Zwrócenie się do dr Bucherta nie wiąże się z żadnymi kosztami.